Geologie
ve vašich službách
T +420 603 979 020

INŽENÝRSKÁ GEOLOGIEDůležitou součástí při stavbě domu je znalost podloží. Tedy znalost zemin a hornin, na kterých dům bude založen. Vlastnosti podloží bývají nehomogenní, proto pokud není proveden inženýrko geologický průzkum, není zřejmé do čeho bude stavba založena. 

Ze zákona nevyplývá povinnost provádět geologický průzkum před zahájením stavby, nicméně se tato investice vždy vyplatí. Inženýrsko-geologický průzkum pomáhá při volbě nejvhodnějšího a nejstabilnějšího způsobu založení domu. Díky tomu nebudou základy předimenzované, tedy zbytečně drahé, nebo naopak nedojde k poddimenzování základů, tedy možnému porušení konstrukce domu při stavbě či jejím užívání. Jak probíhá inženýrsko-geologický průzkum například pro rodinný dům?


„Na těchto základech můžete stavět“ určitě znáte. Znáte však i „na tomto podloží můžete zakládat“? aneb proč je důležité nepodcenit geologický průzkum. 

Každý zodpovědný projektant vám doporučí realizaci inženýrsko-geologického průzkumu z důvodu nejasností ohledně geologických poměrů na lokalitě. Pokud dům stojí na nestabilním podloží, tak časem může vlivem sedání, bobtnání nebo svahových nestabilit dojít k praskání stěn, náklonu domu či až k fatálnímu narušení statiky.

Naším úkolem je určení geologických podmínek pro vhodné založení stavby (např. rodinný dům). Před samotnou terénní části je potřeba provést rešerši dané lokality, za účelem zjištění očekávaných geologických poměrů. Samotné terénní práce se pak skládají především z vrtných prací, polních zkoušek (dynamické penetrace…), popisu vynesených zemin, případně jejich podrobení laboratorním zkouškám. Více v našem „modelovém příkladě“. Výsledkem inženýrsko-geologického průzkumu je závěrečná zpráva, která informuje o složení základové půdy, doporučuje nejideálnější způsob založení, a upozorňuje na možná rizika (málo únosné podloží, přítomnost podzemní vody, staré skládky…).Modelový příklad – inženýrsko-geologický průzkum pro novostavbu rodinného domu.


Chystáte se stavět rodinný dům, který bude jednopodlažní, nepodsklepená zděná stavba. Po zavolání přijíždí geolog do několika dní na váš pozemek. S pomocí ručního vrtáku vyvrtá sondu hlubokou 2–2.5 m. Ruční sonda má průměr pouhých 7 cm. Nemusíte tak mít obavy o jakékoliv invazivní narušení vašeho pozemku příjezdem těžkých vrtných souprav. Stejně neinvazivní je i zkouška dynamické penetrace, kde dochází k zarážení hrotu do podloží konstantními údery. Zde se jedná o průměr pouze 3 cm. Geolog může při vrtání odebrat vzorky zemin, které následně nechá vyhodnotit v akreditované laboratoři. Je však na uvážení geologa, zda je tento rozbor potřebný. Při vrtání geolog průběžně popisuje geologický sled a určuje mechanické vlastnosti zemin. Tyto vlastnosti získává a ověřuje také díky sondě dynamické penetrace. Po dosažení požadované hloubky geolog vrt zasype původní zeminou a na vašem pozemku tak zůstává nanejvýš malý krtinec. Geolog odchází. Po několika dnech je zpracována závěrečná zpráva, která obsahuje všechny důležité informace pro statika a projektanta. Závěrečná zpráva je odeslána v elektronické verzi na email. Orientační cena tohoto inženýrsko-geologického průzkumu – 10 000–12 000 kč.Průzkum pro posouzení základových poměrů – plošné i hlubinné konstrukce


Poskytujeme inženýrsko-geologické průzkumy pro výstavbu rodinných domů, bytových komplexů, administrativních budov, halových objektů, a dalších typů staveb (plošné i hlubinné zakládání). Zajistíme vrtné práce a laboratorní analýzy. Popis a zatřídění zemin a hornin probíhá podle normy ČSN EN ISO 14688.Převzetí základové spáry


Kontrola základové spáry spočívá v posouzení mechanických vlastností zemin či hornin v místě budoucího staveniště. Způsobilý inženýrský geolog posuzuje především, zda reálná únosnost zemin odpovídá předpokládané únosnosti na základě, který byl realizován statický výpočet. Výstupem takové kontroly je zápis do stavebního deníku.Průzkum pro liniové stavby


Pro liniové stavby provádíme zhodnocení geotechnických parametrů zemin pro silnice, místní komunikace, parkovací plochy, a také inženýrské sítě. Průzkum poskytuje podklady o geologických poměrech v trase a jejich změnách, především pak posuzuje rizika rozdílného sedání, ovlivnění podzemní vodou, či svahovými pohyby. Výstupem je také vyhodnocení těžitelnosti zemin a hornin, jejich vhodnost do násypů a aktivní zóny komunikace. Průzkum provádíme kombinací ručně vrtaných sond a lehkých dynamických penetrací. Průzkum probíhá podle normy ČSN 73 6133 pro dopravní stavby.Posouzení stability svahu


Průzkumné práce pro posouzení stability svahu zahrnují průzkumné vrty, dynamické penetrace, rozbory neporušených vzorků, zaměření profilu svahu a případně i zpracování modelu stability svahu ve vztahu k projektované stavbě. Cílem průzkumu je především zjištění smykové plochy a jejího prostorového omezení.