Geologie
ve vašich službách
T +420 603 979 020

HYDROGEOLOGIE


  • Posudky pro vsakování srážkových vod
  • Posudky pro vsakování odpadních vod – ČOV, jímky
  • Stanovení chemismu vody
  • Posouzení zvodnění podloží

Při stavbě rodinného domu nebo jakéhokoliv stavebního objektu se setkáváme s požadavkem stavebního úřadu na minimalizaci pouštění dešťové vody do kanalizačního řádu. Požaduje se „likvidace“ dešťové vody na pozemku stavby vsakováním. Bez provedení vsakovací zkoušky nelze odpovědně posoudit infiltrační vlastnosti zeminy nebo horniny a poté dle propustnosti zeminy či horniny správně zvolit velikost vsakovacího objektu.

Terénní práce spočívají ve vyvrtání zemní sody (o průměru 7 cm) do hloubky 1 – 3 m, která se naplní vodou a nechá vsakovat. V průběhu času se monitoruje a zaznamenává pokles hladiny. Po ukončení zkoušky se zemní soda zlikviduje.

Cílem vsakovací zkoušku je simulace činnosti vsakovacího objektu. Výsledkem vsakovací zkoušky je určení koeficientu vsaku kv, který charakterizuje schopnosti vsakování daného horninového prostředí.

Stejnou zkouškou se zjišťuje také schopnost vsakování přečištěných odpadních vod z domovních ČOV, či jímek. Při tom je však také nutné posoudit vhodnost vsakování z hlediska ochrany okolních vodních zdrojů či jiných vodních děl, které by mohly být vsakováním takovéto vody ovlivněny.